Portada

Portada

dimecres, 13 de juny del 2018

Edifici a Collbató

Durant aquest més de Juny hem acabat els últims detalls de l'edifici que hem dissenyat i construït a Collbató.

Es tracta d'un edifici entre mitgeres al casc històric de Collbató. L'edifici  es troba entre dos carrers situats a cotes diferents amb una planta de desnivell. S'ubica un local comercial a la planta semissoterrani amb l'accés pel carrer inferior a través d'un pati i l'habitatge a les plantes superiors amb l'accés pel carrer principal.

La sustentació de l'edifici es resol amb un esquema tradicional de murs de càrrega a les mitgeres i forjats unidireccionals. S'utilitza biguetes de formigó i revoltó ceràmic en els forjats de pis i bigues de fusta en el forjat de coberta.

Tota l'envolupant compleix sobradament les exigències d'aïllament tèrmic reduint d'aquesta manera la demanda d'energia per climatitzar l'edifici. Per climatitzar l'habitatge s'utilitza un sistema d'aire condicionat per conductes. L'aigua calenta sanitària es genera amb una bomba d'areotermia Ariston.

La casa incorpora un sistema de generació fotovoltaica format pels següents equips:
12 captadors solars REC de 340wp ubicats a la coberta seguint el pendent de la teulada
Aparell Ampere Square amb 3Kwh d'inversor fotovoltaic i 6Kwh d'emmagatzematge en ió liti
Amb aquesta instal·lació l'habitatge autoprodueix el 70% de l'energia elèctrica que necessita